ติดตามข่าวสารสมาคมได้ทางช่องทางเว็บไซต์ www.addbeit.in.th หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊คได้ที่ "สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย"  สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถเข้าไปที่ www.regisaddbeit.com หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้เลยครับ

หมวดที่ ๓ สมาชิก

หมวดที่ ๓  สมาชิก

ข้อ ๕.  สมาชิกของสมาคม มี ๓ ประเภท คือ
          ๕.๑  สมาชิกสามัญ   ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
          ๕.๒  สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ สมาชิกที่ลาออก เกษียณอายุราชการ เปลี่ยนตำแหน่งใหม่
          ๕.๓  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
ข้อ ๖.  ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัคร หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๒ คน ลงลายมือชื่อรับรองให้เลขาธิการ
ข้อ ๗.  คณะกรรมการมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นต้องชำระค่าสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ ถ้าไม่ชำระให้ถือว่าการรับสมาชิกนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าคณะกรรมการมีมติ ไม่รับเข้าเป็นสมาชิกผู้นั้นจะสมัครอีกไม่ได้ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ
ข้อมูล : หมวดที่ ๓ สมาชิก เผยแพร่โดย : admin View : 1129

ผู้บริหาร

 

นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร
นายกสมาคมฯ

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.111.71
Online อยู่ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 17
เดือนนี้ 176
ปีนี้ 772
รวมทั้งหมด 13,296
Record: 95 (03.11.2018)
( Counter 24-05-2022 )