ติดตามข่าวสารสมาคมได้ทางช่องทางเว็บไซต์ www.addbeit.in.th หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊คได้ที่ "สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย"  สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถเข้าไปที่ www.regisaddbeit.com หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้เลยครับ

หมวดที่ ๑ ทั่วไป

ข้อบังคับสมาคม
หมวดที่ ๑ ทั่วไป

ข้อ.๑  สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย"
               ชื่อย่อว่า ส.ร.ก.ศ.
               ชื่อภาษาอังกฤษว่า " Assocaition of Deputy Director of Basic Education Institution of Thailand "
ข้อ ๒.  ศูนประสานงานสมาคมตั้งอยู่ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒๒๗ ตึก ๘ ถนนพญาไท แขวงประทุมวัน เขตประทุมวัน กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐
ข้อ ๓.  เครื่องหมาย(สัญลักษณ์) สมาคมฯ มีลักษณะ ดังนี้

  • เครื่องหมาย "สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย " เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร ปักที่กระเป๋าเสื้อสมาคมฯ ด้านซ้าย
  • วงกลมกลาง สีน้ำเงิน มีเครื่องหมาย เสมาธรรมจักเส้นสีขาว
  • วงกลมที่สอง สีขาว มีเครื่องหมายมือขวาจับกัน ๙ มือ เส้นสีแดง
  • วงกลมนอก สีแดง มีชื่อสมาคมฯ โดยรอบ เส้นตัวหนังสือสีขาว
  • ขอบเส้นรอบวงนอกสีขาว

 

หมวด ๕  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๐.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
          ๑๐.๑  มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
          ๑๐.๒  มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ
          ๑๐.๓  มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ เท่าที่คณะกรรมการจะพิจารณาและอยู่ในความสามารถที่จะช่วยเหลือได้
          ๑๐.๔  มีสิทธิ์เสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าระเบียบวาระพิจารณาในที่ประชุม โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
          ๑๐.๕  มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกต้ังและเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ
          ๑๐.๖  มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของสมาคมฯ
          ๑๐.๗  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด
          ๑๐.๘  มีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตามกำหนด
          ๑๐.๙  มีหน้าที่ต้อง่ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของสมาคมฯ
          ๑๐.๑๐  สิทธิและหน้าที่จะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกไม่ค้างค่าบำรุง

หมวด ๖  การขาดสมาชิกภาพ

ข้อ ๑๑.  สมาชิกสิ้นสุดเมื่อ
          ๑๑.๑  ตาย
          ๑๑.๒  ลาออกโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
          ๑๑.๓  ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย
          ๑๑.๔  ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี
          ๑๑.๕  ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมฯ หรือประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ โดยการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้พ้นสภาพ ผู้นั้นจะเอาเหตุแห่งการนั้นๆ มาอ้างเพื่อเรียกค่าเสียหายใดๆ จากสมาคมฯ หรือคณะกรรมการมิได้

หมวด ๗  คณะกรรมการ

ข้อ ๑๒.  คณะกรรมการของสมาคมฯ ต้องเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ ๑๓.  คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวนไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย
          ๑๓.๑  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องมาจากการเลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมฯ และกรรมการที่มาจาก ตัวแทนภาค จำนวน ๑๐ คนได้แก่
               ตัวแทนภาคเหนือ  ๒ คน
               ตัวแทนภาคใต้  ๒ คน
               ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒ คน
               ตัวแทนภาคกลาง  ๒ คน
               ตัวแทนภาคตะวันออก ๑ คน
          ๑๓.๒  ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ๒ เขต เขตละ ๓ คน รวม ๖ คน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย อุปนายก ๔ คน เลขาธิการ ๑ คน และนายทะเบียน ๑ คน โดยนายกสมาคมฯ เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ที่เห็นสมควรจะเพิ่มเติมหรือมีความจำเป็นในการบริหารอันที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับสมาคมฯ หรือสมาชิกของสมาคมฯ
ข้อ ๑๔.  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบริหารกิจกรรมของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่และมีอำนาจแต่งต้ังบุคคลเป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อมูล : หมวดที่ ๑ ทั่วไป เผยแพร่โดย : admin View : 1277

ผู้บริหาร

 

 

นายอลงกรณ์ นิยะกิจ
เลขาธิการ รักษาการ
นายกสมาคมฯชุดที่ ๑๐

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.65.228
Online อยู่ : 1
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 118
ปีนี้ 1,552
รวมทั้งหมด 1,552
Record: 144 (20.06.2022)
( Counter 03-07-2022 )